top of page

Organi IBS

Senat

Senat je najvišji strokovni organ visoke šole. Sestavljajo ga člani akademskega zbora visoke šole, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov in študentje. Član senata po funkciji je tudi dekan visoke šole. Senat ima 9 članov. Sestavlja ga 6 članov akademskega zbora tako, da so zastopana vsa strokovna področja izobraževanja na visoki strokovni šoli, dekan in študenti, ki imajo najmanj eno petino članov senata. Delo senata vodi dekan visoke šole, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni član senata.

Akademski zbor

Akademski zbor Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem semestru študijskega leta opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja z visoko šolo. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.

Upravni odbor

Upravni odbor odloča o vseh materialnih, finančnih, poslovnih, organizacijskih in personalnih vprašanjih delovanja visoke strokovne šole.

Dekan

Dekan je strokovni vodja visoke strokovne šole in odgovarja za strokovnost dela visoke strokovne šole. Dekana imenuje upravni odbor. Mandat dekana traja pet let in je lahko po preteku mandata ponovno imenovan.

Direktor

Direktor je poslovodni organ visoke strokovne šole, ki ga imenuje upravni odbor visoke strokovne šole za mandatno dobo petih let. Po preteku mandata je direktor lahko ponovno imenovan na to funkcijo.

Študentski svet

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov. Če mnenje v navedenih zadevah ni upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ ponovno obravnava in odloči o posamezni zadevi. V tem primeru je odločitev sprejeta, če zanjo glasuje 2/3 vseh članov pristojnega organa.

 Študentski svet ima 5 članov. Mandat članov študentskega sveta traja eno leto. Volitve se izvedejo praviloma v oktobru ali novembru.

V okviru IBS delujejo tudi:

 

Delovna telesa: 

  • Habilitacijska komisija

  • Komisija za študijske zadeve

  • Samoevalvacijska komisija

 

Pisarne in Knjižnica:

  • Referat in Vpisna pisarna

  • Knjižnica

bottom of page