top of page
Glass Buildings

Visokošolski strokovni program
MEDNARODNO POSLOVANJE

Študijske smeri:

- Mednarodno poslovanje s tujimi jeziki

- Mednarodno poslovanje s trajnostnim razvojem

- Mednarodno poslovanje in javna uprava

Ime listine in strokovni ali znanstveni naslov:

diploma o končanem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje, diplomant/ka mednarodnega poslovanja: dipl. med. posl. (VS)

 

Področje študija:

poslovne in upravne vede; mednarodno poslovanje. Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Mednarodno poslovanje je potrdil Senat za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo 12. 6. 2009.

 

Pravni status visokošolskega zavoda:

zasebni visokošolski zavod, visoka strokovna šola.

 

Jezik poučevanja:

slovenščina, angleščina.

 

Stopnja izobrazbe:

prva stopnja, visokošolski strokovni študijski program, SOK 7, EOK 6, EOVK prva stopnja

 

Trajanje študija:

Visokošolski strokovni študijski program Mednarodno poslovanje traja tri leta. Študij obsega 60 ECTS v vsakem letniku, skupaj 180 ECTS. V prvem letniku ima študent 8 obveznih predmetov, v drugem letniku ima 6 obveznih predmetov, 2 izbirna in praktično usposabljanje, v tretjem letniku pa 4 obvezne predmete, 2 izbirna in praktično usposabljanje. Praktično usposabljanje v celoti traja 400 ur (20 ECTS). Študij se zaključi s samostojnim strokovnim delom, diplomo (10 ECTS).

 

Vpisni pogoji:

Kandidati za vpis v 1. letnik visokošolskega strokovnega programa morajo imeti opravljen zaključni izpit po štiriletnem ali petletnem strokovnem programu ali maturo oziroma poklicno maturo. V primeru večjega vpisa od razpisanih vpisnih mest so kandidati izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni oziroma poklicni maturi ali zaključnem izpitu (60% točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40 % točk).

Način študija:

Izredni študij

 

Študijske obveznosti:

študenti morajo pri študiju doseči 180 ECTS in opraviti 400 ur praktičnega izobraževanja. Študent napreduje v 2. letnik, če zbere 45 ECTS iz 1. letnika. Za napredovanje v 3. letnik mora zbrati 45 ECTS iz 2. letnika in vsaj 52 ECTS iz 1. letnika. Izjemoma lahko pogojno napreduje kandidat, ki je bil dolgo časa na zdravljenju, zaradi kronične bolezni, materinstva, ali drugih opravičljivih razlogov in sicer v 2. letnik, če zbere 20 ECTS iz 1. letnika, za napredovanje v 3. letnik mora zbrati 20 ECTS iz 2. letnika in imeti vsaj 45 ECTS iz 1. letnika. Prisotnost na predavanjih in vajah je določena z izvedbenim kurikulumom. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih, ki so določene s študijskim programom, študent zagovarja diplomsko delo.

 

Učni cilji ter spretnosti in kompetence, predvidene s študijskim programom:

temeljni cilj programa Mednarodno poslovanje je izobraziti oziroma usposobiti študente za izvajanje strokovnih in vodstvenih nalog v različnih organizacijskih sistemih, tako v podjetjih kot tudi drugih ustanovah, ki se vključujejo v mednarodno sodelovanje. Študenti v programu pridobijo poleg temeljnih strokovno – teoretičnih znanj s področja poslovnih ved tudi praktično uporabno znanje za delo v mednarodnem poslovanju in razvijejo kompetence za samostojno načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje dela ter komuniciranje v tujih jezikih.

bottom of page