top of page

Kakovost

Ob upoštevanju zakonskih predpisov, meril in evropskih standardov, IBS:

 • sprotno spremlja kakovost, konkurenčnost in učinkovitost svoje dejavnosti, ki vključuje izobraževalno, znanstveno raziskovalno in strokovno delo;

 • načrtuje periodične samoevalvacije;

 • zbira in analizira podatke o učnih izidih študentov in celotnega izobraževanja ter drugih, z njimi povezanih dejavnosti;

 • ugotavlja pomanjkljivosti v izvajanju svoje dejavnosti ter odstopanja od načrtovanih aktivnosti in dosežkov;

 • vključuje v presojo kakovosti svojega delovanja vse zaposlene, študente in druge relevantne deležnike.

Samoevalvacijska komisija

Spremljanje in vrednotenje kakovosti dela IBS izvaja Samoevalvacijska komisija.

 

Naloge in pristojnosti Komisije za samoevalvacijo so:

 • obravnava letna poročila dela na visoki šoli, vključno s poročilom o znanstveno raziskovalnem delu in poročilom o učinkovitosti študija,

 • obravnava predlog kazalcev in standardov ter postopkov za spremljanje učinkovitosti po pomembnejših področjih dejavnosti,

 • sodeluje pri pripravi letnega poročila za kakovost,

 • sodeluje pri oblikovanju koncepta in postopkov evalvacije in samoevalvacije,

 • obravnava evalvacijska poročila in oblikuje predloge za izboljšave,

 • obravnava predlog akcijskega načrta izboljšav po področjih dejavnosti, z rezultati seznani senat in na podlagi ugotovitev predlaga ustrezne rešitve.

bottom of page