top of page
Glass Buildings

Magistrski program

MEDNARODNO POSLOVANJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Ime dokumenta in strokovni oziroma znanstveni naslov:

diploma druge stopnje o končanem magistrskem študijskem programu, magister/magistrica mednarodnega poslovanja in trajnostnega razvoja, okrajšava mag. medn. posl. in traj. raz.

 

Področje študija:

poslovne in upravne vede; mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj. Magistrski študijski program druge stopnje Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj je potrdil Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 18. 12. 2014.

 

Pravni status:

visokošolskega zavoda: zasebni visokošolski zavod, visoka strokovna šola.

 

Jezik poučevanja:

slovenščina, angleščina.

 

Stopnja izobrazbe:

druga stopnja, magistrski študijski program, SOK 8, EOK 7, EOVK druga stopnja

 

Trajanje študija:

Magistrski študijski program Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj traja dve leti. Študij obsega 60 ECTS v vsakem letniku, skupaj 120 ECTS. V prvem letniku ima študent 6 obveznih predmetov in 2 izbirna, v drugem letniku ima 3 obvezne predmete, 1 izbirni in magistrsko nalogo (30 ECTS).

 

Vpisni pogoji:

  • V 1. letnik magistrskega študijskega programa Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj se lahko vpišejo:
    študenti, ki so opravili študijski program prve stopnje iz ustreznih študijskih področij (družboslovne vede) in pri tem dosegli najmanj 180 kreditnih točk po ECTS

  • študenti, ki so končali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (družboslovne vede)

  • študenti, ki so končali enakovredne študijske programe iz drugih strokovnih področij ter opravili dodatne študijske obveznosti. Dodatne študijske obveznosti študenti opravijo pred vpisom na podiplomski magistrski študij z opravljanjem predmetov, ki jih določi Senat IBS.

V primeru večjega vpisa od razpisanih vpisnih mest so kandidati izbrani glede na povprečno oceno prve stopnje študija (60 %) oziroma diplomskega dela (40 %).

Način študija:

Izredni študij.

 

Študijske obveznosti:

študenti morajo pri študiju doseči 120 ECTS. Študent napreduje v drugi letnik, če zbere 45 ECTS za predmete iz 1. letnika. Senat IBS lahko na predlog Komisije za študijske zadeve izjemoma dovoli napredovanje študentu, ki tega pogoja ne dosega in ima za to opravičljive razloge (v skladu s Statutom). Prisotnost na predavanjih je določena z izvedbenim kurikulumom. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih, ki so določene s študijskim programom, študent zagovarja magistrsko delo.

Magistrski program Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj je namenjen diplomantom različnih dodiplomskih programov, ki se bodo srečevali z vprašanji trajnostnega razvoja kot elementom za odločanje v poslovnem svetu. Temeljni cilj magistrskega programa Mednarodno poslovanje s trajnostnim razvojem je izobraziti diplomante za izvajanje strokovnih in vodstvenih nalog v različnih organizacijskih sistemih, predvsem v podjetjih, javni upravi in v drugih ustanovah, ki se vključujejo v mednarodno sodelovanje. Študenti pridobijo poleg temeljnih strokovno – teoretičnih znanj s področja poslovnih ved tudi nadgradnjo s specifičnimi znanji, potrebnimi za delo na mednarodnem poslovnem področju in razvijejo kompetence za razumevanje vrednot trajnostnega razvoja kot priložnosti za izboljšanje poslovanja, uporabo trajnostnega poslovanja kot strategijo za konkurenčno prednost podjetja ter poznavanje trajnostnih izzivov za menedžerje.

bottom of page